Startsida

Om mig

Behandlingar

Analys med
ES-Teck scanner


Produkter

Kontaktuppg.

Återförsäljare
Vad är zonterapi - reflexologi?Reflexologi har ett större arbetsfält än zonoterapi, som endast har zoner i och på fötterna. I reflexologin finns zoner över hela kroppen bl.a i öronen och på händerna, som är väldigt effektiva att stimulera. Reflexologi betyder "spegling el. reflex" vilket gör, att man kan ha ont i ett område, men själva orsaken kommer från ett annat område.

Varje zon representerar varsitt område/organ i kroppen. När man stimulerar ett område som inte mår så bra, känner man smärta i zonen. Detta gör att energi sätts igång i det utsatta området och kroppen själv går in och rättar till problemet. Man kan säga att zonen är en startknapp för att sätta igång läkningen.

gammal terapiform

zonterapi - reflexologi grundar sig på en uråldrig terapiform som indianer och de asiatiska kulturerna i Kina, Japan, Korea m.fl. använde för att uppehålla sin hälsa. Zonterapi tillhör förmodligen den äldsta kända metoden för självläkning av kroppen.Mineraler, spårämnen och vitaminerMineraler, spårämnen och vitaminer kan inte fungera var för sig utan står hela tiden i relation till varandra, de samverkar och påverkar varandra.HomeopatiHomeopati är en medicinsk behandlingsform som rätt använd inte ger några skadliga biverkningar. Homeopatin använder särskilt framställda medel till att stimulera kroppens immunsystem. Homeopati är ett läkesystem som bygger på principen att lika botar lika.

Homeopatisk behandling är alltid individuell och tar hänsyn både till dina symtom och din personlighet, därför kan någon med liknande symtom som dig mycket väl få helt andra mediciner.

Homeopati är en läkekonst, naturlig eller vetenskaplig, har funnits i flera hundra år. Djuren till och med visar en instinktsmässig kännedom därom. T.ex. Hundar och katter slickar sina sår tills de läkts. Fåglar ute i det fria som skadats söker sig till vatten, helst rinnande, där den ideligen tvättar sina sår och läkningen går ofattbart fort.

Hälsoanalys med ES-Teck scanner5 olika mätmetoder i ES-Teck

Kort beskrivning av använda tekniker

Oxymeter

Även om man själv inte har upplevt denna mätning på sjukhus, så har man säkerligen upprepade gånger på TV och i filmer sett patienter som på ena pekfingret har en oxymeter, en grå sond/klämanordning, varifrån det löper ut en sladd.
Oxymetern ger följande data:

  • Syremättnad, SpO2
  • Hjärtfrekvens/puls
  • Artärpulskurva – blodflödet ut i kroppen

Tekniken används sedan länge på sjukhus. Med två olika ljusfrekvenser, infrarött ljus resp. rött ljus, mäts två olika typer av hemoglobin; sådant som är mättat med syre och sådant som inte är det. Vidare visas en beräknad hjärtfrekvens/puls liksom en matematiskt beräknad pulsvågkurva, pulspletysmografi, dvs. hur signalen relateras till blodflödet/cirkulationen. Pulspletysmografin, som utgör en fysiologisk mätteknik, studeras inom den biooptiska forskningen.

Gunnar Nyberg vid avdelningen för klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg förutsäger en ökad användning av denna typ av noninvasiv pulsvågsanalys, speciellt för utvärdering av hjärtmedicinering samt epidemiologisk forskning kring hjärt-kärlsjukdomar (1).
Detaljerad information om hur data från denna teknik används i ES Teck samt referenser till forskning på området framgår av ”ES Teck PEMS White Paper (1).pdf”.

Hjärtfrekvensvariabilitet, HRV
När intervallen mellan hjärtslagen varierar för mycket uppstår oönskad arytmi. Om intervallen å andra sidan uppvisar alldeles för liten skillnad handlar det om sänkt hjärtfrekvensvariabilitet, vilket heller inte är önskvärt utan tvärtom en erkänd markör för ohälsa eller sjukdom.
HRV kan användas som indirekt mått på den autonoma nervfunktionen, m a o speglar hjärtfrekvensvariabiliteten balansen mellan sympatisk och parasympatisk aktivitet i det autonoma nervsystemet (2). Sympatisk överaktivitet indikerar någon form av stress, medan parasympatiskt påslag kan visa på utmattning. Enligt Sörnmo och Palm visar HRV regleringen av inte bara hjärtats funktion utan även av andningen, blodtrycket och kroppstemperaturen (2). Den kliniska forskningen om HRV har främst gällt neurologiska och kardiologiska tillämpningar.
I Sverige är det främst vid Lunds Universitet som har beforskat HRV, t ex Leif Sörnmo, elektrovetenskapare och professor, TeknD, docent och Olle Pahlm, professor och klinisk fysiolog.

Mer information om HRV med referenser finns under ”ES Teck PEMS White Paper (1).pdf”. Här beskrivs även de HRV-parametrar som används i ES Teck.

Bioimpedans
Med hjälp av bioimpedansvågor kan kroppssammansättningen beräknas, t ex andelen fett i kroppen. På marknaden finns ett antal olika fabrikat som med olika grad av exakthet scannar kroppssammansättningen. Som försvar för mindre noggrannhet hävdas att det är själva förändringen i kroppssammansättningen mellan olika tillfällen som är det verkligt intressanta. DXA, dual-energy X-ray absorption, är en väl utvärderad utrustning och räknas som Gold standard. ES Teck har validerats jämfört med DXA, se nedan under kliniska tester.
På grundval av kunskaper om den elektriska konduktansens egenskaper i levande vävnad får man även fram indikationer på tillståndet i vissa vävnader/organ, t ex kronisk inflammation i levern. Spridningen av bioimpedansvågor är nämligen relaterad till morfologin och densiteten i interstitiet, vätskerummet mellan cellerna. Dessutom är konduktiviteten proportionell mot ATP-produktionen i cellens mitokondrier (cellens energiproducenter).
I filen ”EIS Technology white paper.pdf” finns närmare information om forskningsbakgrunden för bioimpedans, elektrisk konduktans och cellulär skada i levande vävnad.

Medicinsk informatik
Som framgår av ovanstående teknikbeskrivningar är det vanligt att kombinera fysiologiska mätdata med kända fysiologiska samband för att få fram indirekta beräkningar av ytterligare fysiologiska parametrar. Medicinsk informatik utgör ett separat forskningsområde t ex på Linköpings universitet som för övrigt har epitetet ”hälsouniversitet”. Syftet är att ”extrahera och förmedla kliniskt relevant information” (3).
Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin, där man använder algoritmer för analys av biologiska data, vilket är speciellt vanligt inom molekylärbiologin. En algoritm är inom datavetenskapen och matematiken en begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, som från givna utgångstillstånd med säkerhet leder till ett slutresultat (4).
Ett antal algoritmer används i Es Teck i enlighet med peer reviews (kollegial fackgranskning). I ES Teck tar man den medicinska informatiken ett steg längre genom att tillämpa ett korsanalysförfarande för att säkerställa resultaten.

Kliniska tester
Korrelation mellan EIS spektralanalys och DXA för mätning av kroppsfett: r =,92, p < 0.001.
Korrelation mellan EIS spektralanalys och HRV-variabler: r =,76, p < 0.001.
Testerna visar på god tillförlitlighet när det gäller estimering av kroppssammansättningen och aktiviteten i sympatiska nervsystemet.
Testerna utfördes vid dept of Psychiatry and Behavioral Sciences and Department of Medicine University of Miami Miller School of Medicine, Miami, USA (5).
Klinisk forskning avseende vissa sjukdomar och ADHD beskrivs på: www.ldteck.com

Medicinska godkännanden
Systemet är verifierat för att studera läkemedel och har bl a följande godkännanden/certifikat: .